top of page
bgImage

Algemene voorwaarden Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure

Bij het aangaan van een afspraak bij Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure, Vijverlaan 2 1182BZ Amstelveen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


1. Algemeen

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure en de cliënt waarop Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten

Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en met gebruik van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen en de branchecode uitvoeren. Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een afspraak te annuleren of verzetten.


3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, via E-mail, SMS of WhatsApp gemaakt worden. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon, E-mail, SMS of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure, wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven.


4. Tarieven en betaling

Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure vermeldt alle tarieven van de behandelingen zichtbaar op haar website www.nancysvoetzorg.nl en in haar praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant of per betaalverzoek betaling te voldoen. In uitzonderingen, waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn betaald wordt zullen bij een aanmaning administratie kosten in rekening worden gebracht Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.


5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure tijdens het eerste consult van alle relevante medische gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren voetzorg. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de client ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, podotherapeut of medisch specialist.


6. Geheimhouding

Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling verstrekt.


7. Aansprakelijkheid

Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.


8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure. Diefstal wordt door Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure altijd gemeld bij de politie.


9. Garantie

Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure geeft 5 werkdagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

•de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

•de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

•de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, schriftelijk of telefonisch worden gemeld aan Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure. Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.


11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nancy’s Voetzorg Medisch Pedicure, en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page